Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van kracht tussen:

Carxolutions geregistreerd te hoogeind 106c met ondernemingsnummer BE0835 577 202 uitbater van de website www.carxolutions.be hierna genoemd Carxolutions en elke individuele bezoeker welke een aankoop doet via de website hierna genoemd koper. De huidige algemene voorwaarden hebben als doel het online verkoop contract tussen de webshop en de koper, van bestelling, betaling tot afleveren van de goederen te definiëren. Een bestelling plaatsen impliceert een volledige en onomkeerbare aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De toepasbare algemene voorwaarden zijn deze beschikbaar op www.carxolutions.be op de datum welke de koper zijn aankoop deed.
Overeenkomstig, verklaart de koper:
– ouder te zijn dan 18 jaar en te beschikken over de legale capaciteit om dit contract af te sluiten.

1 Beperkingen

De producten te koop aangeboden door Carxolutions zijn deze op de website www.carxolutions.be op de dag van het bezoek van de website door de koper.
De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.
De producten zijn beschreven en voorgesteld met de grootste zorg. Hoe dan ook, fouten en onvolledige informatie kunnen voorkomen in de beschrijvingen. Carxolutions is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door zulke fouten of onvolledige informatie. De foto’s en beschrijvende teksten van de producten zijn niet contractueel bindend.

2 Prijs

De prijzen zijn aangegeven in Euro (€), BTW inclusief maar exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden automatisch verrekend en toegevoegd aan de productprijs tijden de transactie en zijn ten kosten van de koper tenzij anders vermeld door Carxolutions.
De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW toepasbaar op de dag van de aankoop. Mocht het BTW tarief aangepast worden kan deze de prijzen beïnvloeden op de website zonder voorafgaande notificatie aan de koper.
Carxolutions behoudt zich het recht om prijzen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande vermelding. De producten worden gefactureerd, gebaseerd op het tarief van kracht op het moment van de geregistreerde aankoop.
Voor elke levering buiten België is de koper volledig en alleen verantwoordelijk voor bijkomende lasten, belastingen en formaliteiten die kunnen voorkomen voor de verzending naar deze locatie. Bijkomend neemt de koper volledige verantwoordelijkheid om de wetgeving en condities te verifiëren voor het importeren van deze producten in het desbetreffende land.

3 Order

Een aankoop plaatsen bij Carxolutions staat gelijk aan het accepteren van de huidige algemene voorwaarden, product prijzen en beschrijvingen.
De koper verklaart deze te hebben gelezen en accepteert de algemene voorwaarden alvorens een product aan te kopen. Deze aankoop bevestigt het accepteren van de algemene voorwaarden.
De verkoop is finaal zodra een mail ter bevestiging werd verzonden naar de koper en Carxolutions de volledige waarde in gelden heeft ontvangen voor de verkoop van het gekozen product.
Het automatisch systeem gebruikt voor het beheer van de website is bewijs van datum welke het verkoopcontract voltrokken werd. Carxolutions is enkel verbonden om de producten te bezorgen welke vallen binnen beschikbare voorraad. Als een product aangekocht op Carxolutions blijkt uit voorraad te zijn verbindt Carxolutions zich ertoe de koper hierover zo snel mogelijk in te lichten.

4 Betaling

De betaling moet worden voltrokken via een vooruitbetaling, beveiligde betaling via Mollie of contant bij afhaling van de producten. Het gedebiteerde bedrag is de prijs van aangekochte producten plus de verzendingskosten tenzij anders vermeld. Bij de levering van de producten wordt een factuur of bestelbon meegezonden.

4.1 Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 3 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr. BE34 7340 5878 0490.
4.2. In geval van laattijdige betaling door de Klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.
4.3 In geval van laattijdige betaling door de Klant, is de Onderneming tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de Onderneming gedragen kosten.
4.4 In geval van laattijdige betaling door de Klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.
4.5 Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.
4.6 Bij niet betaling van de factuur kan CARXOLUTIONS de dienten van zijn advocaat inschakelen indien aan de voorwaarden is voldaan.
4.7. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
4.8. Elke betaling zal worden toegerekend op de oudste openstaande factuur en de toegepaste aanmaningskosten ongeacht de vermelding bij de betaling.

 

5 Post en verpakking, condities en levering

Carxolutions tracht de goederen te leveren binnen de 3 werkdagen.
Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden het verzenden van de producten vertraging oploopt zoals hieronder beschreven of het product uit voorraad zou zijn neemt Carxolutions hiervoor geen verantwoordelijkheid in deze voor levering van de goederen, gewichtige schade inclusief economisch verlies, verlies van vertrouwen of gelijk welke speciale, indirecte verliezen deze kunnen veroorzaken.
Carxolutions behoudt zich het recht te kiezen welke vervoersmaatschappijen de goederen aangekocht op www.carxolutions.be zullen leveren. Het vervoersrisico ligt geheel bij de koper.
De koper dient de staat van de goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de transporteur. Wanneer de verpakking geopend of beschadigd blijkt moet de koper dit onmiddellijk melden aan de transporteur en dit vermelden op de afleverdocumenten.

Gebied van levering: de landen vermeld op het invulformulier bij elk product.
Vertragingen en vervoerskosten zijn deze gehandhaafd door de transporteur gekozen door Carxolutions.

6 Garantie

Wanneer de goederen defect zijn moet de koper dit melden aan Carxolutions door middel van e-mail. Carxolutions zal deze problemen trachten op te lossen in de kortst mogelijke tijd.

7. 7 dagen bedenktijd

De koper heeft 7 dagen bedenktijd om de ongebruikte producten terug te bezorgen. De terugbezorgde producten moeten in oorspronkelijke staat zijn en in hun originele ongeopende verpakking. De 7 dagen bedenktijd starten vanaf de dag de producten worden ontvangen (de dag aangegeven door de transportfirma). Indien de koper het product terug bezorgt binnen de 7 dagen, heeft deze de mogelijkheid om een ander product te bestellen of wordt dit product terug betaald door Carxolutions. Het terugzenden van het product is op kosten van de koper.

8 Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Het verzamelen van kopergegevens is noodzakelijk om verkoop mogelijk te maken, service, levering en facturatie van de online bestellingen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is enkel bedoeld voor gebruik door Carxolutions.


9 Intellectuele eigendom

Elke element op de Carxolutions website is beveiligd door copyright, trademark of patent. Deze zijn exclusief eigendom van Carxolutions. Hierdoor, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van intellectueel eigendom is enkel beperkt privé gebruik van materiaal gevonden op de Carxolutions webshop website toegestaan. Elk ander gebruik van materiaal, gevonden op de Carxolutions website, zal worden beschouwd als een inbreuk op intellectueel eigendom en artistieke rechten tenzij deze gebeurden met uitdrukkelijke toestemming door Carxolutions. Overtreders zullen worden vervolgd. Reproductie in delen of in zijn geheel van het materiaal gevonden op de Carxolutions website is uitdrukkelijk verboden.

Een koper die eigenaar is van een persoonlijke of niet commerciële internet website, welke wenst een link te plaatsen naar de homepagina van Carxolutions moeten hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen.
Elke hypertext link naar de Carxolutions website die gebruik maakt van framing, deep-linking, in-line linking of elke andere link technieken moeten specifiek schriftelijk worden goedgekeurd door Carxolutions.
In elke omstandigheid moeten alle links, zelfs degene waarvoor vooraf schriftelijk toestemming werd gegeven, worden verwijderd door eenvoudige aanvraag van Carxolutions.

10 Verantwoordelijkheid

Voor elke stap bij het bezoek van de Carxolutions website, bestelling, levering van producten en elke na-verkoop dienst heeft Carxolutions de verplichting deze na te komen. Carxolutions neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot defecten en dergelijke welke mogelijk voorkomen, of voor elk economisch verlies als gevolg door schade voortkomend door het gebruik van internet netwerk, specifiek deze door technisch defect, een externe inbreuk, het voorkomen van een data-processing virus of geval van overmacht.
Hieraan toegevoegd accepteert Carxolutions geen verantwoordelijkheid wanneer het niet kan voldoen aan zijn contractuele verbinding door onvoorziene omstandigheden of geval van overmacht, inclusief niet gelimiteerd interne of externe aanval, brand, natuurramp en elk gebeurtenis die een goede afhandeling van de bestellingen onmogelijk maken.
De inhoud van www.carxolutions.be kan technische onjuistheden bevatten, onvolledige informatie, typografische fouten en de inhoud van www.carxolutions.be kan aangepast worden zonder voorafgaande vermelding. Hierbij accepteert Carxolutins geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website bereikbaar via www.carxolutions.be omdat Carxolutions geen controle heeft over de inhoud van websites van derde.

11 Het volledige contract

In de veronderstelling dat een deel van het huidige contract niet toepasbaar zou zijn wegens verandering in de wetgeving, regularisatie of beslissing van de rechtbank, heeft dit geen effect op de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden.

12 – Duur van het contract

De huidige algemene voorwaarden gelden gedurende de hele tijd van de online verkoop dienst aangeboden door Carxolutions.

13 – Bevoegde rechtbanken

De huidige algemene voorwaarden zijn onderwerp van de Belgische wetgeving. Wanneer er onenigheid zou optreden tussen de koper en Carxolutions met betrekking tot de verkoop via de website van Carxolutions dienen de koper en Carxolutions te zoeken naar een onderlinge oplossing voor deze onenigheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt hebben de Belgische rechtbanken de volledige bevoegdheid.

Scroll naar boven